Kod CAPTCHA

Kliknij w obrazek, żeby zobaczyć nowy kod.

INFORMACJA

o zmianie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Umowa”)

oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych (dalej jako: „Regulamin”)

 

Dostawca usług:

Marek Soból prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KM-NET Marek Soból pod adresem w Zakliczynie, kod pocztowy: 32-840, ul. Malczewskiego 44, NIP: 8732902686, REGON: 120087672 oraz do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 8279

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że z dniem 25 września 2023 r. z uwagi na konieczność dostosowania postanowień wzorców dokumentów abonenckich do wymogów prawa, w tym w szczególności do wymogów Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1703), zmianie ulegają wzory umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowanych u Dostawcy usług.

 

— W skrócie:

  • wprowadzamy do regulaminów definicje nadużyć w komunikacji elektronicznej – CLI spoofingu, smishingu, generowania sztucznego ruchu, dokonywania nieuprawnionej zmiany informacji adresowej oraz nieuprawnionego stosowania nazw zastrzeżonych dla podmiotów publicznych, a także określamy konsekwencje stwierdzenia takich nadużyć ze strony Abonenta.

 

Szczegółowy opis wprowadzanych zmian stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji.

 

Wskazujemy, że powyższa zmiana wzorców stosowanych u Dostawcy usług stanowi zmianę warunków umowy w rozumieniu art. 60a ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 ze zm.; dalej jako: „PT”). W związku z tym przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa upływa w dniu 25 września 2023 r.

 

Konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, dlatego też w razie wypowiedzenia umowy w trybie wskazanym powyżej Dostawcy usług będzie przysługiwało roszczenie o zwrot ulg udzielonych przy zawarciu umowy, o których mowa w art. 57 ust. 6 PT.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy Państwa do kontaktu z Operatorem — w celu ich wyjaśnienia: osobiście w BOK pod adresem w Zakliczynie, ul. Malczewskiego 44; za pomocą wiadomości e-mail na adres bok@km-net.pl; pod numerem telefonu 0-14 665 32 24. Jednocześnie informujemy, że zmiana Regulaminu nie wpływa na wysokość Państwa zobowiązań z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych ani na jakość i zakres świadczonych Państwu usług.

 

Nowy wzorzec Regulaminu świadczenia usług jest dostępny na stronie internetowej Dostawcy usług pod adresem: https://www.km-net.pl/, a także będzie dostarczony nieodpłatnie Abonentowi będącemu stroną umowy zawartej w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, jak i na każde jego żądanie.

 

Załączniki:

  1. Szczegółowy opis zmian wprowadzanych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Wnioski i dokumenty

Oświadczenie o rekomendacji w promocji "Poleć znajomemu"